Mitä yrittäjän tulee tietää lomauttamisesta?

Jaa

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

TESO ry:n jäsenetuihin kuuluu mm. neuvontapalvelut sekä ajankohtaisista asioista tiedottaminen. Olemme saaneet viime aikoina paljon kyselyitä jäsenyrityksiltämme koskien yleisesti työsuhdeasioita sekä lomautukseen liittyviä käytänteitä. Koostimme alle kaiken oleellisen lomautuksesta pähkinänkuoreen.

Mitä lomautus tarkoittaa ja mitä tulee huomioida lomautuksia suunniteltaessa?

Lomautus tarkoittaa työnantajan aloitteesta tapahtuvaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työsuhteen pysyessä muuten voimassa. Lomautusten tulee täyttää tietyt edellytykset. Työnantaja voi lomauttaa työntekijänsä toistaseksi tai määräajaksi. Lomautuksiin sovelletaan ensisijaisesti työsopimuslakia, jollei toisin ole sovittu työehtosopimuksissa.

Työnantajan on annettava työntekijöille ennen mahdollista lomautusta ennakkoselvitys sekä lomautusilmoitus. Ennakkoselvitys, osoitetaan joko työntekijälle tai heidän edustajalleen, minkä jälkeen työnantajan on varattava tilaisuus työntekijöilleen tai heidän edustajilleen tulla kuulluksi.  Ennakkoselvityksen jälkeen, työnantajan on annettava työntekijälle lomautusilmoitus ennen varsinaista lomautusta. Lomautusilmoitus on annettava aina yrityksissä, joissa työskentelee säännöllisesti alle 20 työntekijää ja se tulee lähtökohtaisesti antaa henkilökohtaisesti. 

Lomautusta ei suositella sovittavan työntekijän kanssa, sillä lomautuksesta sovittaessa työntekijällä ei ole enää oikeutta työttömyysetuuteen, koska lomautettu on tällöin itse myötävaikuttanut työttömyyteensä. Lomautettu on useimmiten oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan, mikäli maksamisen kaikki yleiset edellytykset täyttyvät.

Työsopimuslaki ei tunne lomautuksen siirtämismenettelyä tai keskeyttämistä. Lomautuksen alkamisajankohtaan voidaan ainoastaan vaikuttaa perumalla lomautus ja antamalla tämän jälkeen uusi lomautusilmoitus asianmukaisia ilmoitusaikoja noudattaen. Jos työnantaja kutsuu työntekijän töihin kesken lomautuksen, työnantajan on käytännössä päätettävä kyseinen lomautus ja annettava tarvittaessa uusi. Huom! Määräaikaisissa lomautuksissa ei lomautuksen keskeyttäminen ole mahdollista jollei työnantaja ja työntekijä yhteisesti sovi aikaisemmasta työhön paluusta. 

Työntekijällä on oikeus irtisanoutua lomautuksen aikana, jolloin työsopimuksen irtisanomisaikaa ei tarvitse noudattaa. Lomautuksen kestäessä työnantaja voi irtisanoa työntekijän, mikäli töiden väheneminen osoittautuu pysyväksi. Tällöin työntekijällä on oikeus saada irtisanomisajanpalkka. Huom! Työnantajalla on oikeus vähentää irtisanomisajanpalkasta 14 päivän lomautusilmoitusajan palkka, jos lomautusilmoitus on annettu yli 14 päivän ilmoitusaikaa noudattaen. 

Toistaiseksi lomautetuille työntekijöille, työantajan on ilmoitettava vähintään 7 päivää aikaisemmin työnteon aloittamisesta, ellei muuta ole sovittu.

Lomautuspäivät kerryttävät vuosilomaa vuosilomalain mukaisesti. Työnantajan on työntekijän pyynnöstä annettava lomautuksesta kirjallinen todistus, josta käyvät ilmi ainakin lomautuksen syy, alkamisajankohta sekä sen kesto tai arvioitu kesto.

Millä perustein työnantaja voi lomauttaa työtekijän?

Työnantaja voi lomauttaa työntekijänsä, mikäli jokin alla olevista lomautuksen edellytyksistä täyttyy;

 • Taloudellinen tai tuotannollinen peruste irtisanomiseen.Työnantaja voi siis lomauttaa työntekijän, mikäli tarjolla oleva työ on vähentynyt taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä olennaisesti tai pysyvästi.
 • Työn vähentymisen on luonteltaan tilapäistä ja kestoltaan voidaan arvioida enintään 90 päivää. Määräaikaisen lomautuksen edellytyksenä on, ettei työntekijää pystytä sijoittamaan tai kouluttamaan uusiin tehtäviin.
 
 Työnantaja voi lomauttaa työntekijänsä toistaseksi tai määräajaksi. Määräaikainen lomautus on yleensä enintään 90 päivää, mutta se ei ole täysin ehdoton, vaan tapauskohtaisesti määräaikainen lomautus voi olla myös pidempikin. Lomautuksia suunniteltaessa on huomioitava myös keihin työntekijöihin lomautus voidaan kohdistaa. Lähtökohtaisesti lomauttaminen voidaan kohdistaa työntekijöihin, joiden työsopimus on voimassa toistaiseksi. Määräaikainen työntekijä voidaan lomauttaa silloin kun tämä toimii vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä. Luottamusmiehillä, luottamusvalvuutetulla ja työsuojeluvaltuutettulla on erityinen suoja lomauttamistilanteissa.
 
Työnantajan toimesta irtisanottua työntekijää ei voi lomauttaa enää irtisanomisen jälkeen.

Pähkinänkuoressa

 • Lomautuksiin sovelletaan ensisijaisesti työsopimuslakia, laista voidaan poiketa työehtosopimuksilla
 • Lomauttaa voi lähtökohtaisesti vain työntekijät, joilla on työsopimus toistaiseksi, poikkeuksena määräaikaiset työntekijät, jotka sijaistavat vakituista työntekijää, jolla lomautuksen edellytykset täyttyisivät työssä ollessa
 • Lomautuksen edellytykset täyttyvät jos on
  • Taloudellinen tai tuotannollinen peruste irtisanomiseen
  • Työn vähentyminen on luonteltaan tilapäistä ja kestoltaan voidaan arvioida enintään 90 päivää
 • Ennen varsinaistsa lomautusta työnantajan on annettava ennakkoselvitys sekä lomautusilmoitus työntekijälle tai heidän edustajilleen
  • Työntekijän pyynnöstä, työnantajan on annettava lomautustodistus työntekijälle
 • Jos lomautusta halutaan siirtää tai keskeyttää, täytyy ensin peruuttaa aikaisempi lomautusilmoitus ja sen jälkeen tarvittaessa tehdä uusi
 • Lomautuksen aikana irtisanomiset ovat mahdollisia molemmin puolisesti
 • Työstä paluusta ilmoitettava vähintään 7 päivää ennen työn aloittamista
 • Lomautuspäivät kerryttävät vuosilomaa vuosilomalain mukaisesti

Lisää ja yksityiseskohtaisempaa tietoa llomautuksesta löydät työsopimuslaista.

Uutisarkisto

Tapahtumia

Torikahvit 1.10. klo 14:00

TERVETULOA TESO ry:n TAUKOHUONEESEEN Kaipaatko juttukaveria? Onko mielessä kysymyksiä, huolia, pohdintoja liittyen yrittäjyyteen, terveys- ja sosiaalialaan tai koronaan? Vai haluatko puhua jostain aivan muusta ja

Päivää
Tuntia
Minuuttia
Sekuntia

Loppuvuoden jäsenyys ilmaiseksi, ensi vuoden jäsenmaksusta -20%!